RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że :

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

Administrator, dane kontaktoweGminna Biblioteka w Buczku, reprezentowana przez Kierownika Biblioteki z siedzibą 98-113 Buczek, ul. Szkolna 1, kontakt: osobiście lub na adres poczty elektronicznej: gminnabibliotekabuczek@wp.pl telefonicznie: 43 677 44 43 pisemnie na adres: 98-113 Buczek, ul. Szkolna 1
Inspektor Ochrony DanychW Gminnej Bibliotece w Buczku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl
Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danychDane będą przetwarzane przez Bibliotekę w celu: wypełnienia obowiązków prawnych w szczególności zadań wynikających z: art. 6 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Biblioteki Publicznej.
Odbiorcy danychDane osobowe będą ujawnione następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom w związku z umieszczeniem zdjęć w sieci Internet w szczególności dla Facebook Ireland Ltd.
Prawa osoby, której dane dotycząOsoby, których dane osobowe przetwarza Biblioteka mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Biblioteka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie danych do państw trzecichDane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd., którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.