Historia biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna jest jedną z najważniejszych instytucji kulturalno-oświatowych w gminie Buczek.
   
Pierwsze wzmianki o istnieniu biblioteki sięgają okresu sprzed II wojny światowej. Wieloletni Naczelnik Gminy i rodowity Buczkowianin, pan Tadeusz Moder wspomina, że biblioteka mieściła się w tym okresie w salce Domu Ludowego obecnie przy ulicy Głównej(budynek zburzony, na jego miejscu wybudowany Rynek Rolny) . Ale nie zachowały się żadne dokumenty z lat przedwojennych.
Lata II wojny światowej były katastrofalnym okresem w dziejach buczkowskiej placówki. Działania wojenne, które dotknęły także Buczku, prawdopodobnie grabieże pochłonęły istniejący księgozbiór. Straty biblioteki powstałe w wyniku okupacji były ogromne i przez długi czas nieodwracalne. 

Wkrótce po zakończeniu wojny rozpoczęło się tworzenie nowej biblioteki, chociaż w pierwszych latach po wojnie Buczek biblioteki nie posiada. Dopiero w wyniku realizacji Dekretu o bibliotekach wydanego przez Krajową Radę Narodową w dniu 17 kwietnia 1946 roku przystąpiono w Buczku do organizowania sieci bibliotecznej.
   
W 1948 roku w przyszkolnym baraku została utworzona świetlica szkolna, gdzie znalazło się miejsce na książki, pochodzące głównie z darów od mieszkańców gminy. Książki nie były sklasyfikowane, nie prowadzono dokumentacji bibliotecznej, ale jak wspomina Tadeusz Moder przez kolejne 10 lat potrzeby czytelnicze mieszkańcy gminy zaspokajali  w tejże świetlicy szkolnej.
   
Opiekę nad świetlicą przejęła Zofia Dunaj. Oprócz pracy świetlicowej pełniła również funkcję bibliotekarza. Trudno powiedzieć, czy wypożyczalnia służyła mieszkańcom systematycznie. I to z jej inicjatywy w 1958 roku książki znajdujące się w świetlicy zostały wprowadzone do księgi inwentarzowej. Pierwszy numer nadano książce Ogród działkowy autorstwa Kuropatwińskiej M. wydanej w Warszawie w 1947 roku. W 1958 roku biblioteka zaistniała jako instytucja kultury w Buczku, i wśród dokumentacji bibliotecznej występuje już sprawozdanie z działalności biblioteki za ten rok i wpisy w księdze inwentarzowej w ilości 1083 woluminów. I z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w 1958 roku biblioteka rozpoczęła swoją działalność jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Można domniemywać, że utworzona placówka funkcjonowała w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Gminną Radę Narodową gminy Buczek.
   
Administracyjnie podlegała Prezydium Rady Narodowej w Buczku, a opiekę merytoryczną pełniła Miejska Biblioteka Publiczna w Łasku. 
   
Pierwszy statut dla instytucji bibliotecznej, który znajduje się w archiwum Urzędu Gminy został wprowadzony dnia 1 kwietnia 1979 roku. Ustala się w nim zasady funkcjonowania placówki, cele i zadania biblioteki, obowiązki kierownika. Ze statutu wynika, że nadzór fachowy nad działalnością biblioteki w tym czasie sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Sieradzu. Bezpośrednio pracę biblioteki nadzorował Naczelnik Gminy.
   
Wraz ze zmianą podziału administracyjnego kraju, likwidacją województwa sieradzkiego zmienia się sytuacja biblioteki w Buczku. Staje się ona instytucją kulturalną finansowaną przez Urząd Gminy. Tym samym skłania to władze gminy do nadania dnia 20 marca 2002 roku nowego Statutu. Fakt ten sprzyja rozwojowi biblioteki, daje jej możliwość działalności zarobkowej.
   
Rok 2006 był przełomowym w działalności biblioteki. Uchwałą Nr XL/210/06 Rady Gminy Buczek z dnia 28 września tworzy się samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną. 20 listopada tegoż roku biblioteka została wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem 2/1/2006. To wydarzenie otwiera nowy rozdział dla biblioteki. Nakłada na nią nowe obowiązki, ale pozwala także rozszerzać swoją działalność.
  
Nawiązując po początków bibliotekarstwa w Buczku należy dodać jeszcze kilka niezbędnych informacji na temat istniejącej wówczas sieci bibliotek w gminie.
   
W 1974 roku dochodzi do założenia Filii Bibliotecznej w miejscowości Brodnia. Zajmuje ona jedno pomieszczenie w budynku szkoły. Pomimo trudnych warunków lokalowych, braku kadry bibliotecznej i małej ilości księgozbioru filia w Brodni odegrała ważną funkcję w popularyzacji książki i rozwoju czytelnictwa. Filia istnieje do 2002 roku, ponieważ Rada Gminy Buczek Uchwałą Nr XXVIII/217/2002 z dnia 20 marca podjęła decyzję o likwidacji filii bibliotecznej.
   
Działaniem związanym z upowszechnianiem kultury na wsi było tworzenie sieci punktów bibliotecznych. Pierwszy punkt biblioteczny przy bibliotece głównej powstaje w 1961 roku. Prowadzony jest w prywatnym mieszkaniu. Do lat 90-tych liczba punktów każdego roku wzrasta, najwięcej jednak funkcjonowało ich w latach 70-tych. Z odnalezionych informacji wynika, że w 1979 roku prowadzonych było 7 punktów bibliotecznych. 

Powoli jednak maleje zainteresowanie taką formą udostępniania zbiorów. Brak wynagrodzenia dla prowadzących punkty, trudności z dostarczaniem książek do odległych wsi sprawia, że rezygnuje się w 1996 roku z utrzymywania punktów bibliotecznych w gminie Buczek.
   
Obecnie biblioteka podlega znacznym przemianom, działała w kierunku zaspokajania potrzeb informacyjnych, kulturalnych i społecznych. Biblioteka nabiera kształtu lokalnego centrum kultury z szerokimi działaniami samorządowymi, z szeroka promocją regionu, pomocą dla dzieci i młodzieży. Biblioteka publiczna działając w społeczeństwie i służąc jego członkom realizuje określone funkcje społeczne wynikające między innymi z szeroko rozumianej roli kulturowej, oświatowej i edukacyjnej. 

Dostępna dla wszystkich bez względu na dochód, zawód, pochodzenie, płeć i zdolności, oferuje ściśle określone usługi, dzięki którym użytkownicy biblioteki mogą nabywać nowe umiejętności i poszukiwać potrzebnych im informacji.
Wszystkie te atuty sprawiają, że bibliotekę określa się mianem „lokalnych wrót wiedzy”.

Lokale biblioteki

img
1958 - 1967
img
1976 - 1988
img
1988 - do teraz

Pracownicy biblioteki

img
Barańska Janina 1967 - 1976
img
Owczarek Wacława 1976 - 1981
img
Bąk Bogumiła 1981 - 1983
img
Hans Alicja od 1983

W bibliotece pracowały także:

1. Bogacka Stanisława – 1972-1973
2. Pokorska Elżbieta – 1973-1974
3. Węglewska Wanda – 1974
4. Fidyk Lucyna – 1974-1976
5. Kochanek Barbara
6. Guzik Regina