Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa posiada następujace ułatwienia dla osób z niepełnisprawnościami:

– Możliwość zmiany rozmiaru czcionki
– Wersję kontrastową

Treści niedostępne

– Pliki zamieszczane nastronie internetowej w formacie pdf nie posiadają stosownych opisów
– Obrazki zamieszczane na stronie mają charakter ozdobny
– Zdjęcia prezentowane na stronie nie posiadają opisów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 30.10.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Hans
E-mail: hansala@wp.pl
Telefon: 436774443

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Adres: 98-113 Buczek
ul. Szkolna 1
E-mail: gminnabibliotekabuczek@wp.pl
Telefon: 436774443

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku przy ul. Szkolnej 1 znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Do budynku prowadzi  1 wejście od ul.Szkolnej 1 od strony ulicy. 

Wejście do biblioteki znajduje się na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych przy drzwiach wejściowych został zamontowany dzwonek przywołujący pracownika biblioteki.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkowania dla niepełnosprawnych